Transitievergoeding

Wil je als werkgever de arbeidsovereenkomst van jouw werknemer beëindigen of niet verlengen, dan ben je hem hoogstwaarschijnlijk een transitievergoeding verschuldigd. Deze transitievergoeding is bedoeld om de overgang naar een andere baan makkelijker te maken, voor scholing of voor begeleiding naar ander werk. Daarnaast is het ook bedoeld als financiële compensatie voor het baanverlies.

 

Hieronder behandelen we een aantal veelvoorkomende vragen rondom de transitievergoeding.

 

Wanneer moet je een transitievergoeding betalen?

Als werkgever ben je verplicht een transitievergoeding te betalen als de arbeidsovereenkomst van een werknemer eindigt:

 • Door opzegging van werkgever met een ontslagvergunning van het UWV;
 • Na ontbinding door de kantonrechter op verzoek van werkgever;
 • Doordat een tijdelijk contract van rechtswege eindigt en deze niet wordt verlengd door werkgever;
 • Door opzegging, ontbinding of niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst op initiatief van werknemer omdat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig was;
 • Als een werknemer tijdens de proeftijd wordt ontslagen.

 

Je hoeft als werkgever geen transitievergoeding te betalen:

 • Bij wederzijds goedvinden, vaak wordt er wel onderhandeld over een beëindigingsvergoeding en wordt de hoogte aangesloten bij de transitievergoeding;
 • Als de werknemer ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was;
 • Als de ontslagen werknemer jonger is dan 18 jaar en hooguit 12 uur per week werkte;
 • Bij het bereiken van de AOW-, of andere pensioengerechtigde leeftijd;
 • Als een werkgever geen transitievergoeding kan betalen omdat deze dan failliet gaat of in de schuldsanering komt;
 • Als je als werkgever een nieuw tijdelijk contract met de werknemer sluit terwijl het oude nog loopt. Voorwaarde is dat dit contract maximaal 6 maanden na het eindigen van het vorige contract ingaat;
 • Als je als werkgever een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat het tijdelijke contract afloopt of als je als werkgever  aanbiedt om het tijdelijke contract te verlengen, voordat dit contract afloopt. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer het aanbod wel of niet accepteert;
 • Als je een Cao hebt waarin een vergelijkbare ontslagvoorziening is opgenomen.

 

Hoe bereken je een transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het bruto salaris en het aantal jaren dat de werknemer werkzaam was. De werknemer heeft recht op 1/3 bruto maandloon per gewerkt jaar, vanaf de eerste werkdag. Voor het jaar 2023 is de maximale vergoeding € 89.000,- of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000,-, maximaal 1 jaarsalaris.

Let op: als werkgever kosten heeft gemaakt om de werknemer aan een andere baan te helpen, dan mogen deze kosten van de transitievergoeding afgetrokken worden. Denk hierbij aan kosten voor scholing die verband houden met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst of het begeleiden van werk naar werk. De kosten moeten op voorhand én schriftelijk aan de werknemer zijn meegedeeld voordat de kosten zijn gemaakt. Daarnaast moet werknemer er op voorhand schriftelijk mee hebben ingestemd dat deze kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

 

De werknemer werkte eerst op oproepbasis en was daarna tijdelijk in dienst met een vast maandloon. Hoe bereken ik de transitievergoeding?

Uitgangspunt voor de berekening van de transitievergoeding is het overeengekomen salaris op de einddatum. Het vaste maandloon is in dit geval de basis voor de berekening van de transitievergoeding. Ook als een werknemer recent een loonsverhoging heeft gehad telt het laatstverdiende bruto-uurloon. Dat het loon recentelijk flink omhoog is gegaan, maakt daarbij niet uit.

Tellen pensioenpremies mee bij de berekening van de transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt berekend over het (laatstverdiende) loon. Daar vallen pensioenpremies niet onder. De werkgever betaalt de premies aan de pensioenuitvoerder. Bij pensioen verstrekt de pensioenuitvoerder het pensioen aan de werknemer. Ook dan is het geen loon, omdat de werkgever het pensioen niet betaalt.

 

Transitievergoeding betalen na 2 jaar ziekte?

Als werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan ook recht op de transitievergoeding. Met de regeling ‘compensatie transitievergoeding’ kan de werkgever de betaalde transitievergoeding van het UWV terugkrijgen.

 

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie over de regels en de meest gestelde vragen rondom de transitievergoeding, www.dtpersoneelsadvies.nl of 073-5510886.

Wij helpen u graag.