Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als werkgever bent u verplicht om een RI&E op te stellen. Maar wat betekent dat, aan welke verplichten moet u als werkgever voldoen, maar welke voordelen kan het u ook opleveren? Denk hierbij bijv. aan een professioneel (gezondheids)beleid, gezonde medewerkers, maar het getuigt ook van goed werkgeverschap.

 

Op grond van de arbeidsomstandighedenwet is het voor iedere werkgever verplicht om een RI&E op te stellen. De letters RI&E staan voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. De RI&E is een inventarisatie van de gevaren en risico’s binnen de organisatie. De werkgever legt hierin vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werknemers lopen bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Vervolgens stelt de werkgever een plan van aanpak op wanneer en welke maatregelen hij in de toekomst gaat nemen om deze risico’s te beperken.

 

Als werkgever bent u dus meestal RI&E-plichtig. Betekent dit ook dat u een RI&E moet laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige?

 • Bedrijven met 25 of minder medewerkers in dienst kunnen voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument, als deze er is voor die specifieke branche. Op de website, www.rie.nl, kunt u terugvinden of er voor uw branche een erkend RI&E-instrument is. Een dergelijk instrument is al getoetst, zodat de individuele werkgever deze niet zelf hoeft te laten toetsen. Als er voor uw branche geen erkend RI&E-instrument is, moet u de RI&E laten toetsen, ook al heeft u max. 25 medewerkers.
 • Er geldt ook een uitzondering op de verplichting tot toetsing voor organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle medewerkers bij elkaar opgeteld). Deze organisaties hoeven geen complete RI&E in te vullen, maar kunnen gebruik maken van de ‘checklist gezondheidsrisico’s’. Ook deze is terug te vinden op de website, www.rie.nl.  

 

Kom uw verplichtingen na

De Inspectie SZW controleert werkgevers op bovenstaande verplichtingen, dus op gebied van:

 • het opstellen van een RI&E (en het daarop gebaseerde plan van aanpak);
 • laten toetsen van de RI&E (voor zover daar sprake van is). 

 

Voldoet een werkgever niet aan deze verplichtingen, dan kunnen er waarschuwingen dan wel bestuurlijke boetes worden opgelegd.

 

Als er dermate wijzigingen zijn binnen uw bedrijf, van de werkmethoden of werkomstandigheden, de branche of de wetenschap kan het nodig zijn om uw RI&E aan te passen. Je kunt concreet denken aan bijv. het in gebruik nemen van nieuwe machines of het in gebruik nemen van een nieuw bedrijfspand. Het is daarom geen statisch document. Het beste kunt u uw RI&E en het bijbehorende plan van aanpak een aantal keren per jaar doornemen en daar waar nodig aanpassen.

 

Een RI&E dient te bestaan uit:

 • inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 • inventarisatie van de aanwezige gevaren met betrekking tot werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen)
 • beoordeling en prioritering van de risico's
 • plan van aanpak waarin vastgesteld wordt welke maatregelen wanneer genomen zullen worden
 • aandacht voor de toegang van werknemers tot een preventiemedewerker of een arbodeskundige (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige).

 

Voorbeelden van onderwerpen in de RI&E

 • Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden?
 • Is er sprake van een kans op fysieke overbelasting? Hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers?
 • Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden?
 • Kan het lawaai op de werkvloer leiden tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?
 • Lopen de werknemers de kans te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld?

 

Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld lawaai, psychosociale arbeidsbelasting (o.a. agressie, werkdruk, seksuele intimidatie), (machine)veiligheidbiologische factoren en trillingen. Deze verdieping van de RI&E hoort ook tot de verplichte acties van een werkgever.

 

Voor antwoord op deze vragen of ondersteuning bij het opstellen van de RI&E, neem telefonisch contact op voor meer informatie over de regels, die hierbij komen kijken. Wij helpen u graag. DT Coaching & Personeelsadvies, www.dtpersoneelsadvies.nl, 073-5510886.