Wet flexibel werken

Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen doordat werknemers meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken, op voor hen gunstige tijden te werken en de arbeidsduur naar wens aan te passen.

De werkgever kan het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden (rooster) alleen afwijzen indien er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. 

Bij een verzoek voor de aanpassing van de arbeidsplaats (thuiswerk) moet werkgever wel in overleg met werknemer, maar is niet verplicht om met het verzoek in te stemmen.

De Wet flexibel werken zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.